محمود راکرز چهارشنبه 26 آذر 1393 12:29 ب.ظ نظرات ()


اشعار زیبای فروغ فرخزاد


آتشی بود و فسرد

رشته ای بود و گسست

دل چو از بند تو رست

جام جادوئی اندوه شكست


اشعار زیبای فروغ فرخزاد


آمدم تا بتو آویزم

لیك دیدم كه تو آن شاخه بی برگی

لیك دیدم كه تو به چهره امیدم

خنده مرگی


اشعار زیبای فروغ فرخزاد


وه چه شیرینست

بر سر گور تو ای عشق نیازآلود

پای كوبیدن

وه چه شیرینست


اشعار زیبای فروغ فرخزاد


از تو ای بوسه سوزنده مرگ آور

چشم پوشیدن

وه چه شیرینست

از تو بگسستن و با غیر تو پیوستن


اشعار زیبای فروغ فرخزاد


در بروی غم دل بستن

كه بهشت اینجاست

بخدا سایه ابر و لب كشت اینجاست

تو همان به كه نیندیشی


اشعار زیبای فروغ فرخزاد


بمن و درد روانسوزم

كه من از درد نیاسایم

كه من از شعله نیفروزم

اشعار زیبای فروغ فرخزاد

اشعار زیبای فروغ فرخزاد